Üyelik Sözleşmesi

“kulturyolufestivalleri.com” ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşme Tarafları

İş bu Sözleşme, bir tarafta “https:// kulturyolufestivalleri.com/” internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No:127 Astoria AVM B Blok Kat:4 34394 Şişli – İstanbul adresinde mukim Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (Bundan böyle "TGA" olarak anılacaktır) ve diğer tarafta https://kulturyolufestivalleri.com/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2. Sözleşme Konusu

İşbu üyelik sözleşmesi ile https://kulturyolufestivalleri.com ve alt adresleri internet sitesine üye olmak isteyen kişilerin gerekli işlemleri yapmasını müteakip, etkinlik takvimleri ve hatırlatmalara, ilişkin bildirimlerin Üye tarafından paylaşılan e-posta adresi ile telefon numarasına bildirim olarak gönderilmesine ve üyenin genel olarak İnternet Sitesi’nden faydalanma şartlarının belirlenmesine ilişkin hususları düzenlemektedir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul ederek https://kulturyolufestivalleri.com’da yer alan içeriklere, uyarılara, gönderilecek e-posta, mesaj ve bildirimlere, güvenliğe, hatırlatma servisi ile kullanım koşullarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye olmak isteyen kullanıcının İnternet Sitesi üzerinden talep edilen bilgileri doldurması akabinde üyelik sözleşmesini onaylaması halinde işbu sözleşmeyi kabul etmiş, sorumluluk ve yükümlülüklerini taahhüt etmiş olacaktır. Üye, üyelikten [email protected] mail adresi üzerinden talebini bildirerek çıkabilir.

3.2. Üye, işbu sözleşmede talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgileri ile dolduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilen bilgilerin gerçeğe uygun olmadığı durumlarda TGA’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu çerçevede Üye, üyelik esnasında beyan ettiği e-posta adresinin, telefon numarasının kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, aksi halde doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olduğunu, bu nedenle TGA’ya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini, ilgili e-posta adresinin ve/veya telefon numarasının 3. Kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde ve telefon numarasında meydana gelecek değişiklikleri TGA’ya derhal bildirmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Üye, İnternet Sitesi’ne erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların gizli bilgilerine de izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Aksi halde hukuki ve cezai tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

3.4. Üye’nin işbu Sözleşme’yi ihlal etmesinden kaynaklanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. TGA’nın bu durumlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmayıp, sözleşmeyi fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla tek taraflı ve derhal feshedebilir.

3.5. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hasar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarar nedeniyle TGA’dan tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.6. TGA, dilediği zaman İnternet Sitesi içeriğini ve/veya üyelere sağlanan hizmetleri değiştirebilir, sona erdirebilir, hizmet ve içeriklere ekleme yapabilir. Bunun yanı sıra sağlanan hizmetler ve etkinlik takvimleri vb. hususlar organizasyonel olarak değişikliğe tabi olabilir, TGA bu kapsamda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

3.7. Üye, İnternet Sitesi kullanımında ve İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerde, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, İnternet Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, T.C. Kanunları ile yürürlükteki her türlü mevzuata ve kamu düzenine ve genel ahlak ve adap kurallarına uygun hareket edeceğini; TGA’nın ve/veya başkaca 3. şahıs gerçek veya tüzel kişilerin şahsi veya ticari itibarını zedeleyecek, kişilik haklarına halel getirecek, hukuka aykırı nitelik taşıyacak, suç teşkil edebilecek, işlem, eylem ve davranışlardan kaçınacağını, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı tüm işlemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8. Üye, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz teşkil edecek ve/veya bu nitelikte bir sonuca sebebiyet verecek şekilde kullanamaz. Bu minvalde Üye, İnternet Sitesi’ni üzerinden yapacağı her türlü işlemi hukuka uygun amaçlarla gerçekleştirmekle mükelleftir. Üye, diğer üyelerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz ve kilitleyemez, verileri yanıltıcı hileli girişimlerde bulunamaz. Üye, İnternet Sitesi üzerinden yapmış olduğu her türlü işlem ve eylemlerinden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu, bu işlem ve eylemlerinden dolayı TGA’nın sorumluluğuna gidilemeyeceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

3.9. Üye, İnternet Sitesi’ne giriş yapmak için kullandığı şifre ve bilgilerin gizliliği ve güvenliğinden münhasıran sorumludur. Söz konusu bilgi ve şifrelerin kullanım hakkı bizzat Üye’ye ait olup; Üye bu bilgileri ve şifreyi 3. şahıs gerçek ya da tüzel kişilerle ve/veya başkaca kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Üye’nin bu husustaki yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Kullanıcı/Üye ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan TGA’nın hiçbir suretle sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği hususunda herhangi bir def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten imtina edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.10. Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan resimleri, metinleri, videoları, listeleri, katalog, tanıtım, ilan, bilgi, içerik, tasarım, kod ve yazılımları, görsel ve işitsel imgeleri ve bunlarla sınırlı olmaksızın veri tabanında yer alan herhangi bir bilgi veya içeriği kısmen veya tamamen kopyalayamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, dağıtamaz, paylaşamaz ve her ne suretle olursa olsun işleyemez, bunları kullanarak başkaca bir içerik oluşturamaz, derleyemez, başkaca mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlayamaz, başka veri tabanlarına aktaramaz, başkaca veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açamaz, İnternet Sitesi üzerindeki ilanlara link vermek de dâhil olmak üzere bu sonucu doğuracak eylemlerde bulunamaz.

3.11. İnternet Sitesi’ni veya İnternet Sitesi’nin herhangi bir kısmını, kısmen veya tamamen değiştirmek, bozmak, yetkisiz şekilde kullanmak, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanmak, herhangi bir yöntem kullanarak API protokollerini kırmaya çalışmak, İnternet Sitesi sistemlerinin çalışmasına müdahale etmek veya bu yönde bir teşebbüste bulunmak, bu amaçla herhangi bir alet, yazılım veya yöntem kullanmak, portal parametrelerine izinsiz olarak erişmek veya bu parametreleri üçüncü kişilerle paylaşmak, İnternet Sitesi üzerinde robot, örümcek, web crawler, otomatik program, data crawling (veri taraması), data mining (veri madenciliği) ve benzeri screen scraping yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmak ve bu amaçla girişimlerde bulunmak, diğer Kullanıcı/Üye’nin verilerine veya yazılımlarına izinsiz şekilde ulaşmaya çalışmak, İnternet Sitesi’nin iletişim veya teknik sistemlerini engellemek, bozmak ya da benzer şekilde müdahale etmek maksadıyla sistemlere erişim sağlamaya çalışmak ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın her ne suretle olursa olsun İnternet Sitesi’ni herhangi bir içeriği veya sistemi işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen sınırlar dışında kullanmak hukuka aykırı ve yasaktır. Böyle bir durumun tespiti halinde TGA, Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. İşbu maddeye, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullara ve/veya yasal düzenlemelere aykırı kullanımın tespiti durumunda TGA’nın, kanundan ve sair mevzuattan doğan dava, takip ve yetkili makamlara şikayet hakkı dahil tüm hakları saklıdır. Üye anılan nitelikte kullanımlar sonucu TGA ve/veya başkaca kişi/kurumlar nezdinde oluşan zarar ve taleplerden hukuki, cezai ve idari olarak bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

3.12. Üye, İnternet Sitesi’nin kullanılmasından dolayı kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hasar, zarar, arıza ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu ve bu nedenle uğrayabileceği herhangi bir zarardan bahisle TGA’nın sorumluluğuna gidilemeyeceğini bildiğini ve bu yönde bir iddia ile TGA’dan tazminat veya başkaca herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3.13. TGA, Üye’ye, herhangi bir Üye veya Kullanıcı’nın işbu Üyelik Sözleşmesi’ne ve/veya Kullanım Koşullarına uygun hareket edeceği yönünde bir garanti veya taahhütte bulunamaz ve İnternet Sitesi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek herhangi bir iddia, zarar veya talepten sorumlu tutulamaz.

3.14. TGA’nın, İnternet Sitesi’nin hatasız veya kesintisiz şekilde çalışacağına ilişkin herhangi bir garanti veya taahhüdü olmadığı gibi; İnternet Sitesi’nin amaca uygunluğu, İnternet Sitesi’ne erişim veya İnternet Sitesi’nin kullanımı neticesinde Üye’nin belli bir sonucu elde edememesi hususunda da herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TGA, İnternet Sitesi’nin kesintiye uğramasından, İnternet Sitesi’nde yaşanacak herhangi bir gecikme, aksaklık ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir başarısızlıktan veya veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

3.15. İnternet Sitesi üzerinden verilen linkler aracılığı ile erişilen başkaca web siteleri ve portallar ile bu portallarda yer alan içerik ve sunulan hizmetlere ilişkin TGA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.16. TGA gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir sebep göstermeksizin üyeliği sona erdirebileceği gibi; üyeliği sona eren Kullanıcı’nın yapacağı Üyelik talebini reddedebilecektir. Bu durumda TGA’ya karşı herhangi bir iddia veya talep öne sürülemez.

3.17. İnternet Sitesi’nde yer verilmesi durumunda, üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin TGA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. TGA'nın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4. Kişisel Verilerin Korunması

Üye, işbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle, İnternet Sitesi üzerinden verdiği tüm bilgilerin ve/veya üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle TGA’ya verdiği tüm kişisel verilerinin, elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin, TGA tarafından ve TGA’nın, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle ve işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, duyuru, takvim, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine ilişkin TGA tarafından yayınlanan kulturyolufestivalleri.com adresinde yer alan aydınlatma metni ile bilgilendirildiğini ve tüm yasal ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. TGA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

5. Fikri Mülkiyet

5.1. “TGA” ve “Kültür Yolu Festivalleri” markası ve logosu, https://kulturyolufestivalleri.com/ isimli İnternet Sitesi, ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm ögeleri, İnternet Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve bu çerçevede TGA tarafından oluşturulan/oluşturulacak her türlü marka, logo, tasarım, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı TGA’nın mülkiyetindedir. TGA, kendi mülkiyetinde olan fikri hakların, telif haklarının, marka ve tasarım haklarının ve/veya İnternet Sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin Üye dahil herhangi bir 3. şahıs tarafından her ne suretle olursa olsun elde edilmesine, işlenmesine, kullanılmasına, paylaşılmasına, sergilenmesine, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, kopyalanmasına, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük ya da benzeri biçimlerde kullanılmasına, üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ve/veya bu unsurları içerecek şekilde herhangi bir çalışma yapılmasına kesinlikle izin vermemektedir.

5.2. Bu kapsamda Üye, İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetlerinde TGA’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini, yukarıda belirtilen nitelikte ve/veya bu sonucu doğurabilecek her türlü eylemden beri duracağını, TGA’nın bu haklarına halel getirecek her türlü davranıştan kaçınacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Üye’nin her ne sebeple olursa Fikri Mülkiyet maddesinde anılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde TGA, bu yükümlülüğü ihlal eden Üye’nin İnternet Sitesi’ni kullanımına son verilebilecek ve İnternet Sitesi’nin bu Üye tarafından kullanılmasına engel olabilecektir. Ayrıca TGA’nın kanundan ve sair mevzuattan doğan her türlü dava, şikayet, takip ve talep hakları saklı olup; Üye, ihlal durumunda TGA’nın ve/veya başkaca 3. şahısların uğradığı maddi-manevi her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

6. Mücbir Sebepler

Terör saldırısı, doğal afet, savaş, olağanüstü hal, salgın hastalık ile resmi makam veya yetkili mercilerin işin yapılmasını doğrudan veya dolaylı olarak engelleyici ve geciktirici kararlarını, işlemlerini ve kanunen kabul edilebilir diğer tüm zorunlu nedenleri mücbir sebep hali olarak kabul etmişlerdir. TGA’nın, mücbir sebeplerin ortaya çıkmasını müteakip site içeriğini, sunulan hizmetleri, etkinlik detaylarını değiştirme ve iptal hakkı saklıdır. Üye, yapılacak bu değişikliklere uyacağını kabul etmektedir.

7. Genel Hükümler

TGA, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değiştirilen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üye, işbu sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Kurum’un defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtlarını 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi uyarınca kesin ve münhasıran delil olarak kabul edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi birinin geçersizliği, diğer hükümlerin ve sözleşme ekleri ile tadillerinin geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu sözleşmenin ekleri ve tadilleri sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır, bunlarla arasında herhangi bir çelişki doğması halinde işbu sözleşme hükümleri öncelikle uygulanacaktır. Üye adres değişikliklerini bildirmezse, sözleşmede bulunan adreslere (telefon, e-mail, adres vb.) yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. İşbu sözleşme uyarınca ortaya çıkacak hak ve yükümlülükler üçüncü kişilere devir ve temlik edilemez, ortak alamaz. İşbu sözleşmeye Türk hukuku uygulanacak olup, sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumlanması esnasında herhangi bir uyuşmazlık doğması halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Üye’nin üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.