İnanç Yapıları Turu

6 Camii - 2 Türbe - 1 Kilise - 1 Tapınak

Ankara'daki İnanç Yapıları Turu Güzergâhı

1. Cenabı Ahmet Paşa Camisi 2. Ağaçoğlu Camisi 3. Ahi Elvan Camisi 4. Aslanhane Cami (Ahi Şerafettin Camisi) 5. Kesikbaş Türbesi 6. Alaaddin Camisi 7. Azize Tereza Kilisesi 8. Augustus Tapınağı 9. Hacı Bayram Veli Camisi ve Türbesi

İnanç Yapıları Turu Tarihleri:

4 Ekim 2022 / Başlangıç Saati: 13:00 - Bitiş Saati: 16:00 8 Ekim 2022 / Başlangıç Saati: 13:00 - Bitiş Saati: 16:00 11 Ekim 2022 / Başlangıç Saati: 13:00 - Bitiş Saati: 16:00 15 Ekim 2022 / Başlangıç Saati: 13:00 - Bitiş Saati: 16:00 18 Ekim 2022 / Başlangıç Saati: 13:00 - Bitiş Saati: 16:00 22 Ekim 2022 / Başlangıç Saati: 13:00 - Bitiş Saati: 16:00

1. Cenabı Ahmet Paşa Camisi

Mimar Sinan’ın Ankara’da tek eseri olan Cenabı Ahmet Paşa Camisi, Ulucanlar Semti’nde yer alır. Tezkiret-ül Ebniye (Yapılar Tezkeresi, Mimar Sinan’ın Otobiyografyası Yazarı Şair Nakkaş Sai Mustafa Çelebi) ve Tuhfetü’l Mimarin adlı eserlerde bu caminin Mimar Sinan tarafından inşa edildiği belirtilmektedir. 1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri ve Anadolu Beylerbeyi Cenabi Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra yaptırılan cami; 1883, 1887 ve 1940 yıllarında onarım görmüştür. Ankara taşı ile yapılmış olan cami, kare (13,9x13,9) bir mekan üzerinde merkezi ve tek bir kubbesi ile klasik Osmanlı tarzını yansıtmaktadır. Son cemaat yeri dört mermer sütunun taşıdığı üç kubbe ile örtülüdür. Ortadaki kubbe biraz daha büyükçe, ikisi ise kısmen küçüktür. Beyaz mermerden yapılan mihrabı, mimberi ve giriş kapısı oldukça sadedir. Caminin sivri kemerli 32 penceresi, kubbenin oturduğu kasnak etrafında da 16 penceresi bulunur. Cami, avlusunda yer alan Cenabı (Hayali) Ahmet Paşa Türbesi, Azimi türbesi ve bunların arkasında yer alan Osmanlı Mezarlığı ile bir külliye teşkil eder.

2. Ağaçoğlu Camisi

Ulucanlar Caddesi üzerinde bulunan cami, geniş bir avlu içinde yer alır. Su basmanı kısmına kadar moloz taş malzeme, onun üzerine ahşap hatıllı ve tuğla kerpiç duvarlıdır. Kitabesi olmayan caminin 1705 tarihli olduğu tahmin edilmektedir. Cami, ahşap minberi, boyalı nakışları ile dikkati çeker. Ahşap işçiliği, geç devir üslubu gösteren desenleri ve alçı mihrap stili nedeniyle 17. yy sonu ile 18. yy başına tarihlenir. Eser ahşap boyamalı minberi ve mihrabı ile önem kazanan geç dönem Ankara eserleri için tipik bir yapıdır.

3. Ahi Elvan Camisi

Samanpazarı semtindeki Ahi Mahallesi, Koyunbaba Sokağı’nda yer alan bu çok sade görünümlü cami, meyilli bir kayanın üzerine inşa edilmiştir. Duvarlarının alt kısmı taş, üst kısmı kerpiç, iç yapısı ahşaptır. Çatısı günümüzde kiremitle örtülmüştür. Yakın senelerde yapılan tamir ile içi ve dışı tuğla kaplama ile onarılmıştır. İlk yapılışı 14. yüzyıl sonunda olup 15. yüzyıl başında yenilenmiştir. Dört sahanlı bazilikal plana sahip cami, büyük bir olasılıkla doğu giriş cephesinde tamamen yenilenerek bir sahanlık daralma görmüştür. Yenilenmiş olan minare, caminin kuzeybatısında duvara bitişik olarak yükselir. Kare kaidesi taş, silindirik gövdesi tuğladır ve tek şerefelidir. Dahilde ahşap düz örtü sistemi, bugün üzeri boyalı olan 12 ahşap sütun tarafından taşınır. Sütunlar düzenli aralıklarla yerleştirilmemiştir. Mermer sütun başlıkları Korint ve Dor tipi Roma dönemi devşirme malzemesidir. Cami içinde, kuzeyde yine ahşap olarak birinci sütun sırasına kadar uzanan bir alt kat ve ikinci sütun sırasına kadar uzanan bir üst kat mahfili vardır. Sade giriş kapısı doğu cephesindedir. Kuzeyde üç mahfi bir de günümüzde kapalı olan bir kapı daha vardır. Ahşap minber güzel bir işçilik sergiler. Minber kitabesinden caminin 1413 yılında yenilendiği, hamisinin Elvan ey Bin Mecduddin İsa olduğu, minberi Harputlu usta Mehmet Bin Beyazit’in yaptığı anlaşılmaktadır.

4. Aslanhane Cami (Ahi Şerafettin Camisi)

Samanpazarı semti Aslanhane Mahallesi’nde yer alan caminin görünümü çok sadedir ve cami iyi durumda zamanımıza ulaşmıştır. Taş duvarlıdır ve bugün üzeri sivri kurşun kaplama çatıyla örtülmüştür. Caminin doğusunda bulunan türbe külliyesi duvarına gömülü antik aslan heykeli sebebiyle Aslanhane Camisi olarak da anılır. 13. yy başında Ahi kardeşler tarafından yaptırılmış ve 1289–1290 yılları arasında tamir ettirilmiştir. Planı uzunlamasına beş sahanlı bazilikal tiptedir. Orta sahın yan sahınlardan biraz daha yüksek ve geniş tutulmuştur. Tek şerefeli minare, caminin kuzeydoğu duvarına bitişik olup taş kare kaideli ve silindirik tuğla gövdelidir. Minare kaidesinde Roma devri malzemesi dikkati çeker. Haremin kuzeyinde yine ahşap olan kadınlar mahfili yer alır. Caminin biri doğuda biri batıda, diğeri de kuzeyde olmak üzere 3 girişi vardır. Cami içi ahşap Selçuklu camilerinin 13. yüzyıldan kalan güzel bir örneğini vermektedir.

5. Kesikbaş Türbesi

Aslanhane Camisi’nin biraz ilerisinde ve Atpazarı Yokuşu üzerinde yer almaktadır. Aslanhane Camisi ve türbesine çok yakın olan türbe, küçük kare bir platform üzerinde, dört sütunlu, üzeri kubbeli açık türbelerdendir. Dört köşede yer alan mermer sütunlar üzerinde, köşeleri pahlanmış sütun başlıkları ve bu başlıklara bakan sivri tuğla kemerleri bulunmaktadır. Dört kenarındaki kemerler üzerinde pandantifli bir kubbe yer alır. Dış kenarlarda kemerler üzeri kirpi saçaklıdır. Hem pandantifler hem de kubbe, son yapılan tamirat sırasında beyaz badanalı bir sıva tabakası ile kaplanmıştır. Türbenin ortasında beton sıvalı bir lahit bulunmaktadır. Kemerler başlıkların üzerinde gergi ağaçları ile birbirine bağlanmaktadır.

6. Alaaddin Camisi

İç Hisar Mahallesi'nde Aktaş Sokağı'nın başında yer alan cami basit görünümlüdür. Duvarları çok çeşitli devşirme antik malzemenin karıştırıldığı kesme ve moloz taş ile yapılmış olup üzeri sıvalı, kiremit çatılı bir yapıdır. Minber kitabesine göre, burada yer alan ilk cami 1178 tarihlidir. 14. ve 15. yüzyıllar ile yakın zamanlarda yapılan tamirlerde esas karakterini kaybetmiştir. Selçuklu hükümdarı Alaaddin döneminde tamir gören cami bu sebeple Alaaddin Camisi adını almıştır. Alaaddin Camisi özellikle 1178 tarihini taşıyan minberi, son cemaat yerinde bulunan antik sütun başlıkları ve kapı üzerinde yer alan 14. ve 15. yy tamir kitabeleriyle önem kazanan bir eserdir. Yapılan araştırmalara göre 13. ve 14. yüzyıllarda yenilenerek tarihi kimliğini kaybetmiştir.

7. Azize Tereza Kilisesi

Azize Teresa için inşa edilmiş olan ve Türkiye’nin başkenti Ankara’nın Altındağ ilçesinde yer alan bir Katolik Kilisesidir. Cumhuriyet rejimi öncesinde üzerinde Aziz Clement Fransız Koleji’nin bulunduğu alan Ermeni mahallesine de yakındır ancak Büyük Ankara Yangını sırasında kolej ve çevresi yanmıştır. 1928 yılında yeni hizmet binasına taşınıncaya kadar Fransa Büyükelçiliği bu arsa üzerine inşa edilen bir binada hizmet vermiş ve binanın birinci katındaki büyükelçilik salonunun içerisinde küçük bir şapel de bulunmuştur. Kilise binası 12 Nisan 1980’de birinci derece kentsel sit alanı olarak tescillenmiştir.

8. Augustus Tapınağı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, Hacı Bayram Camisi’nin hemen bitişiğinde bulunan, tahminen M.Ö. 25-20 yılları arasında inşa edilmiş bir tapınaktır.Tapınağın; daha önceki yıllarda Frig tanrıları Kibele ve Men’e adanmış fakat zaman içerisinde aldığı ağır hasarlar sonucunda yıkılmış olan bir kutsal mekanın üzerine inşa edildiği düşünülmektedir. Tahminen M.Ö. 25-20 yılları arasında, son Galat hükümdarı Amintas’un kızı Pilamenes tarafından, Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olarak yaptırılmıştır.

9. Hacı Bayram Veli Camisi ve Türbesi (15. Yüzyıl)

Hacı Bayram Sokak’ta Augustus Meydanı’nda yer alır. Taş kaideli, tuğla duvarlı kiremit çatılı bir camidir. Planı uzunlamasına dikdörtgen olan cami, doğusunda Augustus Tapınağı duvarına, güneyde Hacıbayram Veli Türbesi’ne dayanmıştır. Kuzeyde ve batıda haremin yarıdan fazlasını kaplayan son cemaat yeri sonradan ilave edilmiştir. Kare taş kaideli, silindirik tuğla gövdeli ve iki şerefeli minare türbenin güneydoğu duvarında yükselir. Dışta alt pencereler sivri kemerli taş nişlerle kuşatılmıştır. Alçı şebekeli üst pencereler sivri tuğla kemerlidir. Son cemaat yerinde, ayrıca; dikdörtgen ara pencereler sıralanır. Son cemaat yerinin güneye bakan çıkıntı duvarında yeşil sırlı tuğlaya benzer yağlıboya sülüs yazı ile “Kelime-i Tevhid“ yazılıdır. Harem tek sahınlıdır ve kasetleme işçiliği ile yapılmıştır. Ahşap tavanlıdır. Kuzeyde ahşap kadınlar mahfili yer alır. Tavan, kenarlarda çeşitli çiçek desenleriyle süslü bir pervaz ile çevrilidir. Haremde duvarlar pencere üstlerine kadar, yenilenmiş olan çinilerle kaplıdır. Müezzin mahfilinin altında eski çiniler mevcuttur. Bunlar 18’inci yüzyıla ait Kütahya çinileridir. Kalıplama tekniği ile yapılmış olan mukarnas nişli mihrap sonradan boyanmıştır. En dışta mukarnas frizi ile kuşatılmıştır. Tepesi mazgal gibi palmet yaprakları ile taşlanmıştır. İkinci bordürde neshi yazı ile “Kelime-i Tevhid“ tekrarlanır. Üçüncü bordür yıldızlar meydana getiren çokgenlerle doldurulmuştur. Dördüncü bordür yine “Kelime-i Tevhid” in tekrarlandığı neshi yazı ile süslenmiştir. Taklit kündekari tekniği ile yapılmış ahşap üzerine boyalı minber kaliteli bir işçilik sergiler. Camide ahşap üzerine boyalı bütün nakışlar Nakkaş Mustafa tarafından yapılmıştır. Cami, Hacı Bayram-ı Veli’nin torunlarından Mehmet Baba tarafından 1714 tarihinde tamir ettirilmiştir. İlk yapılışı 1427–1428 tarihlerinde olan cami, tavan, mihrap-minber işçiliği süslemesi, müezzin mahfili altındaki çinileri ve tavan yapımı ile tamamen 17’nci yüzyıl sonu 18’inci yüzyıl başı Ankara camilerinin karakterini kazanmıştır. Tamir kitabesi de bunu gösterir. Hacı Bayram Veli Camisi Ankara’nın en önemli camilerindendir. Hacı Bayram Türbesi, Hacı Bayram Camisi’nin mihrap duvarına bitişik olan türbe 1429 yılında Hacı Bayram-ı Veli için yapılmıştır. Türbenin içinde iki sıra halinde, çam ağacından yapılmış toplam 9 sanduka bulunmaktadır. İlk sırada yer alan büyük sanduka Hacı Bayram-ı Veli’nin diğer 8 sanduka ise Hacı Bayram-ı Veli’den sonra gelen şeyhlerden sekizinin sandukasıdır. Bu Türbe kare planlı, sekizgen tamburlu ve üzeri kurşun kubbe ile örtülüdür.

Ankara Seyahat Rehberi

  • 434 gezilecek yer, 25 harita, 1.000 fotoğraf
  • Karekod ile kolayca her yere ulaşım
  • Günübirlik gezilerinizi kolaylaştıracak özel turlar
  • Ankara'nın bilmediğiniz yönleri
  • Şimdiye kadar Ankara hakkında hazırlanmış en geniş kapsamlı seyahat rehberi
  • Genel dizinle ve turizm türlerine göre dizinlerle aklınıza gelen ilk yere çok kolay bulabilme
  • Ulaşım, iletişim ve Ankara'da işinize yarayabilecek tüm bilgiler

Favoriler

Paylaş